Pasaugojimo taisyklės

DAIKTŲ PASAUGOJIMO UDROP PAŠTOMATUOSE TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Paslaugos teikėjas – UAB Udrop LT, juridinio asmens kodas 300561011, buveinės adresas Vilnius, Konstitucijos pr. 29-1, PVM mokėtojo kodas LT100005081915, tel. Nr. 8 700 77808, el. paštas: info@udrop.lt, duomenys apie Paslaugų teikėją teikiami ir saugomi VĮ Registrų centras tvarkomame Juridinių asmenų registre.
1.2. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas, užsakantis Paslaugą ir prisiimantis atsakomybę už teisingų duomenų suvedimą bei daiktų turinį.
1.3. Gavėjas – asmuo, kuriam Pirkėjas Paštomate, atsiėmimui palieka daiktą.
1.4. Paslauga – Paslaugos teikėjo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis teikiamos Pirkėjo daikto laikino pasaugojimo Paštomate paslauga.
1.5. Paštomatas – Pirkėjo daikto laikino pasaugojimo įrenginys.
1.6. Taisyklės – šios daiktų pasaugojimo Paštomate taisyklės, nustatančios daiktų pasaugojimo sąlygas, terminus, atsiskaitymo ir kitas sąlygas bei tvarką.
1.7. Tinklapis – Paslaugos teikėjui priklausantis hipertekstu parašytas saityno dokumentas, kurio internetinis adresas – www.udrop.lt

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkėjas, palikdamas savo daiktus Paslaugos teikėjo Paštomate, patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis, vykdyti ir sutinka su Taisyklėse nustatytomis Paslaugų teikimo sąlygomis. Susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, uždėdamas varnelę Paslaugos užsakymo formoje, tik po šio veiksmo yra suteikiama galimybė užsakyti paslaugą atliekant apmokėjimą.
2.2. Pirkėjas negali užsakyti Paslaugos, jei jis nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi.
2.3. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Paslaugos teikėjo patvirtinta ir Tinklalapyje viešai paskelbta Privatumo politika, kuri yra laikoma sudedamąja šių Taisyklių dalimi. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.
2.5. Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie papildytas/pakeistas Taisykles Pirkėjas informuojamas Tinklapyje. Pakeistos Taisyklės įsigalioja jų paskelbimo Tinklapyje dieną. Tuo atveju, jei Pirkėjas iki Taisyklių naujos redakcijos paskelbimo įsigijo Paslaugą, ji teikiama pagal taisykles, galiojusias Paslaugos užsakymo pateikimo metu. Paslaugos užsakymo pateikimo momentu laikomas apmokėjimo už Paslaugą momentas.
2.6. Pirkėjas, pateikdamas Paslaugos užsakymą, privalo nurodyti teisingus savo ir asmens, paimsiančio daiktą iš Paštomato, duomenis – telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų teisingumą, todėl Pirkėjas privalo atidžiai patikrinti pateikiamų duomenų teisingumą, kad nekiltų kliūčių atsiimant daiktą iš Paštomato. Paslaugos teikėjas neatsako už jokius Pirkėjo praradimus, nuostolius, jei Pirkėjas nurodo neteisingus duomenis.
2.7. Gavėjas daiktą privalo paimti iš Paštomato per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo momento, kai Pirkėjas daiktą paliko Paštomate. Gavėjui neatsiėmus daikto iš Paštomato, Pirkėjas įsipareigoja jį atsiimti per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo pranešimo apie Gavėjo neatsiimtą daiktą gavimo momento. Neatsiėmus per nurodytą laiką, Paslaugos teikėjas ar jo įgaliotas asmuo, išims daiktą iš Paštomato ir išveš saugoti. Prekių, išvežtų iš Paštomato, saugojimo terminas – du mėnesiai. Pirkėjas, neatsiėmęs siuntos per nurodytą saugojimo laikotarpį, netenka teisės reikšti pretenzijų Paslaugos teikėjui.
2.8. Pirkėjas, užsakęs Paslaugą, ją apmokėjęs, negali atsisakyti užsakytos Paslaugos. Pinigai negrąžinami už Pirkėjo užsakytą ir apmokėtą Paslaugą.
2.9. Paslauga teikiama 7 (septynias) dienas per savaitę ir 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą.
2.10. Maksimalus daikto, įdedamo pasaugoti į Paštomatą svoris – 30 (trisdešimt) kilogramų.
2.11. Pirkėjas, prieš užsakydamas Paslaugą privalo patikrinti daikto, numatomo palikti Paštomate, matmenis ir svorį.
2.12. Tuo atveju, jei Pirkėjo daiktas viršija nurodytus matmenis ir svorį, Pirkėjo daiktas į Paštomatą nėra priimamas ir Pirkėjo sumokėta Paslaugų kaina Pirkėjui nėra grąžinama.
2.13. Pirkėjas, palikęs daiktą Paštomato skyriuje, privalo uždaryti skyriaus duris ir įsitikinti, kad skyriaus durys užsidarė ir užsirakino. Priešingu atveju, visa atsakomybė dėl siuntos praradimo tenka Pirkėjui.
2.14. Mažiausi galimi daikto, paliekamo Paštomate, matmenys – 9×14×2 cm. Jei Paštomate paliekamas mažesnių matmenų daiktas, Paslaugos teikėjas neatsako už tokio daikto praradimą ar dingimą.

3. Paslaugos užsakymas

3.1. Paštomate paliekamų Pirkėjo daiktų maksimalūs matmenys pagal skyriaus dydžius:

Eil. Nr.

Daiktų maksimalūs matmenys, cm

Paštomato pasaugojimo skyriaus dydis

3.1.1.

8 x 18 x 60

XS

3.1.2.

8 x 43 x 60

S

3.1.3.

17 x 43 x 60

M

3.1.4.

36 x 43 x 60

L

3.1.5.

74 x 43 x 60

XL

3.2. Paslaugos kaina Pirkėjui nurodoma Paštomate prieš užsakant, apmokant už Paslaugą. Paslaugos kaina taip pat yra skelbiama Tinklapyje ir priklauso nuo Pirkėjo Paštomate pasirinkto pasaugojimo skyriaus dydžio, nurodyto Taisyklių 3.1 punkte.
3.3. Paslauga užsakoma tokia tvarka:
3.3.1. Pirkėjas Paštomate pasirenka reikiamo dydžio pasaugojimo skyrių, kurie yra 5 dydžių: XS, S, M, L, XL. Į kiekvieno dydžio skyrių galima įdėti tik vieną daiktą, neviršiantį 2.10. ir 3.1. punktuose nurodytų matmenų bei svorio. Pirkėjas, prieš pasirinkdamas Paštomato skyriaus dydį, privalo įsitikinti, kad daiktas tilps į pasirinkto dydžio skyrių.
3.3.2. Pirkėjas, Paštomate pasirinkęs paliekamo daikto dydį, privalo suvesti savo ir Gavėjo mobiliojo telefono numerius ir/arba elektroninio pašto adresus. Prieš atlikdamas tolimesnius veiksmus Pirkėjas privalo įsitikinti, kad teisingai suvedė šiame punkte nurodytus duomenis.
3.3.3. Pirkėjas, suvedęs Taisyklių 3.3.2. punkte nurodytus duomenis, privalo apmokėti daikto pasaugojimo kainą, kuri nurodoma Paštomato ekrane ir yra apskaičiuojama Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka.
3.3.4. Apmokėti už Paslaugą Pirkėjas gali tik banko kortele Paštomate, patvirtindamas Paslaugos užsakymą.
3.3.5. Pirkėjui apmokėjus už Paslaugą, Paštomate atidaromas skyrius daikto pasaugojimui. Pirkėjas daiktą įdeda į atsidariusį skyrių ir uždaro Paštomato skyriaus dureles, įsitikindamas, kad durelės užsirakino.
3.3.6. Pirkėjui, įdėjus daiktą į Paštomato skyrių ir uždarius dureles, Paštomatas automatiškai sugeneruoja skyriaus atidarymo PIN kodą ir Pirkėjo nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu ir/arba elektroninio pašto adresu išsiunčia pranešimą apie Paštomate paliktą pasaugoti daiktą.
3.3.7. Jei Pirkėjo nurodytas Gavėjas ar pats Pirkėjas neatsiima Paštomate palikto daikto Taisyklių 2.7. punkte nurodytais terminais iš Paštomato ir nesikreipia į Paslaugos teikėją per dviejų mėnesių saugojimo laikotarpį, Paslaugos teikėjas įgyja teisę utilizuoti daiktą. Utilizavus daiktą pasibaigia daikto pasaugojimo terminas. Paslaugų teikėjui utilizavus Pirkėjo daiktą, Paslaugų teikėjas neatsako už jokius Pirkėjo dėl to patirtus nuostolius. Visi nuostoliai dėl Pirkėjo palikto ir prarasto daikto tenka Pirkėjui. Paslaugų teikėjas jokių nuostolių dėl utilizuoto daikto pasibaigus jo pasaugojimo terminui Pirkėjui neatlygina.
3.3.8. Pirkėjas arba jo nurodytas asmuo praėjus siuntos saugojimo Paštomate terminui, ne vėliau kaip per Taisyklių 2.7. punkte nurodytą daikto saugojimo terminą, gali atsiimti daiktą. Pageidaudamas atsiimti daiktą Pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo turi Taisyklėse nurodytu Paslaugų teikėjo elektroninio pašto adresu pateikti prašymą atsiimti daiktą, pateikiant Paslaugos užsakymo faktą patvirtinantį pranešimą arba atlikto apmokėjimo už paslaugą bankinį išrašą ir nurodyti Udrop Paštomatą, kuriame pageidauja atsiimti daiktą. Daiktas Pirkėjui atiduodamas po to, kai Pirkėjas atsiėmimo metu Paštomate susimoka daikto grąžinimo mokestį, kuris lygus tuo metu galiojančiai daikto dydžio pasaugojimo Paštomate Paslaugos kainai.
3.3.9. Paštomate paliekamas daiktas turi būti supakuotas tinkamu būdu, atsižvelgiant į daikto svorį, formą, savybes ir vertę. Daikto pakuotė turi užtikrinti, kad daikto laikymo paštomate terminu daiktas nebus sugadintas, nepraras savo savybių. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už bet kokią žalą, padarytą daiktui dėl netinkamos pakuotės. Pirkėjas taip pat atsako už bet kokią žalą, padarytą kitų asmenų turtui Paštomate laikant draudžiamą ar netinkamai supakuotą daiktą.
3.4. Paštomate draudžiama laikyti:
3.4.1. tabako, alkoholio produktus, narkotines ir psichotropines medžiagas;
3.4.2. sprogstamąsias, lengvai užsidegančias, nuodingas ir radioaktyvias medžiagas;
3.4.3. šaunamuosius ginklus, karinę amuniciją;
3.4.4. gyvūnus ir/ar augalus;
3.4.5. maisto produktus, kurie reikalauja temperatūrinio rėžimo, greitai gendančius maisto produktus;
3.4.6. didelės vertės daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant, meno kūrinius, papuošalus, juvelyriką, tauriuosius metalus, asmens tapatybės dokumentus, vertybinius popierius, bei visus kitus daiktus, kuriuos praradus būtų neįmanoma jų atkurti;
3.4.7. grynuosius pinigus, monetas, kolekcines monetas ir pašto ženklus;
3.4.8. dokumentus, kuriuos galima iškeisti į pinigus ar prekes (pavyzdžiui, čekius, nurodytos nominalios vertės kuponus, skolinius įsipareigojimus, obligacijas, atspausdintas akcijas, banknotus ir apyvartinius instrumentus, kurie yra lygiaverčiai pinigų priėmimo kvitams ir lošimų žetonams);
3.4.9. kitus daiktus, kurie draudžiami laikyti, saugoti, naudoti remiantis galiojančiais teisės aktais, taip pat daiktus, kurie dėl savo pobūdžio ar pakuotės gali pakenkti Paštomatui, jame esančiam turtui, aplinkai, žmonių sveikatai ar gyvybei.
3.5. Paslaugų teikėjas, nustatęs, kad Paštomate laikomas 3.3 punkte nurodytas draudžiamas daiktas, turi teisę be atskiro įspėjimo daiktą išimti iš Paštomato, jį utilizuoti teisės aktuose nustatyta tvarka, pranešti teisėsaugos institucijoms apie Paštomate rastą daiktą, kurio apyvarta draudžiama arba ribojama teisės aktais.
3.6. Pirkėjas atlygina visus Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, jei Pirkėjas Paštomate paliko draudžiamus daiktus, nurodytus Taisyklių 3.4 punkte ir dėl to buvo sugadintas Paštomatas, kitas Paslaugos teikėjo, trečiųjų asmenų turtas, buvo padaryta žala žmonių sveikatai, gyvybei.
3.7. Paslaugos teikėjas šiomis taisyklėmis informuoja, kad Paštomate nėra palaikomas, užtikrinamas temperatūrinis rėžimas. Pirkėjui tenka visa rizika dėl aplinkos sąlygomis padarytos žalos daiktui.

4. Paslaugos teikėjo atsakomybė

4.1. Paslaugos teikėjas nebus laikomas atsakingu už jokią žalą, patirtą Pirkėjo, Gavėjui laiku nepaėmus Pirkėjo palikto daikto Paštomate.
4.2. Paslaugos teikėjo atsakomybė už Paštomate palikto daikto sugadinimą ar praradimą apsiriboja 320 EUR suma. Paslaugos teikėjo atsakomybė kyla tik tuo atveju, jei nustatoma, kad Paslaugos teikėjas yra kaltas dėl Pirkėjo daikto praradimo ar sunaikinimo.
4.3. Paslaugų teikėjas nebus atsakingas, jei neįvykdys savo įsipareigojimų dėl susidariusių force majeure aplinkybių, tokių kaip (toliau pateiktas sąrašas yra tik iliustratyvus ir nebaigtinis): žemės drebėjimas, audra, potvynis, gaisras, pandemija, oro sąlygos, karas, avarijos, teroro aktas, trečiųjų šalių nusikalstama veika ir kiti Paslaugos teikėjo nekontroliuojami, nevaldomi veiksmai, įvykiai ar aplinkybės.
4.4. Paslaugų teikėjas jokiomis aplinkybėmis neatsako prieš Pirkėją už jokį pelno praradimą, netiesioginius ar šalutinius nuostolius.

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Šiose Sąlygose ir Paslaugų teikėjui tvarkant asmens duomenis Paslaugų teikimo tikslais, Paslaugų teikėjas veikia kaip duomenų valdytojas, kaip yra apibrėžta Bendrajame Duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – BDAR).
5.2. Asmens duomenys – tai duomenys, susiję su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta visų pirma dėl Paslaugų vykdymo, pvz., Pirkėjo ir gavėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas.
5.3. Paslaugų teikėjas Jūsų pateiktus asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą) tvarko vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. b) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį (užsakymą), kurios šalis yra duomenų subjektas (Jūs), arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (užsakymą).
5.4. Asmens duomenys asmens tapatybę leidžiančia nustatyti forma saugomi tik tiek laiko, kiek yra būtina Paslaugoms suteikti ir kol baigsis teisinių apribojimų laikotarpis (t. y. Jūsų duomenys aktyviai tvarkomi 1 metus, skaičiuojant nuo siuntos atsiėmimo dienos. Vėliau perkeliami į archyvus ir saugomi 5 metus). Pasibaigus teisinių apribojimų laikotarpiui, Paslaugų teikėjas sunaikins visus tvarkomus asmens duomenis.
5.5. Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas suteikia Paslaugų teikėjui, yra reikalingi tinkamai suteikti pasaugojimo paslaugą. Nepateikiant prašomų duomenų – negalėsime suteikti Jums šios paslaugos.
5.6. Papildomai informuojame, jog Paslaugos tiekėjas, aukščiau minėtu tikslu gautus kontaktinius Pirkėjo duomenis (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris), gali naudoti savo prekių ir (ar) paslaugų siūlymui ir (ar) teirautis nuomonės apie savo prekes ir (ar) paslaugas, t. y. tiesioginei rinkodarai pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d., vadovaujantis Bendrovės teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Nepaisant to, informuojame, jog nenorėdami gauti Paslaugų tiekėjo tiesioginės rinkodaros, galite nesutikti ir (ar) atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, kreipiantis į Bendrovę elektroniniu paštu info@udrop.lt, arba paspaudęs tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą.
5.7. Taip pat pranešame, jog siekiant užtikrinti Paslaugos tiekėjo, Pirkėjo ir (ar) kitų asmenų nuosavybės teisės apsaugą bei garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą Paštomatai bus stebimi vaizdo kameromis. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą papildomai būsite informuojami informaciniais ženklais ant paštomatų.
5.8. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai, vaizdo įrašai gali būti saugomi ir ilgesnį laiką (pvz., iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
5.9. Duomenų subjektas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar ištrinti jo asmens duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu), įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
5.10. Duomenų subjektai, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@udrop.lt, raštu – adresu: Konstitucijos pr. 29-1, 08105 Vilnius. Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą bei kitus Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, galite rasti Bendrovės privatumo politikoje (www.udrop.lt/privatumo-politika) .
5.11. Turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Naudotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@udrop.lt. Jūs taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visais atvejais raginame pirmiausia kreiptis į Bendrovę, kad galėtume efektyviai išspręsti Jūsų situaciją.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Paslaugų teikėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo Paslaugų užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Paslaugų teikėjui siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@udrop.lt ir/ar telefonu +370 700 77808.
6.3. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius remiantis nukentėjusios Šalies pateiktas dokumentais, pagrindžiančiais patirtus nuostolius ir šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka, pagrindais ir apimtimi.
6.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.7. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Paslaugos teikėjo parengtu perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Paslaugos teikėjo suteiktų paslaugų Pirkėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.