Privatumo politika

Kam skirta ši privatumo politika?

UAB „Udrop LT“, įmonės kodas 300561011, buveinės adresas Konstitucijos pr. 29-1, LT-08105 Vilnius (toliau – Bendrovė, Duomenų valdytojas arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote Mūsų internetinėse svetainėse ar kitais būdais. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie pasikeitimus būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

Kokias tikslais ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Bendrovė, Jūsų asmens duomenis tvarko siekiant įgyvendinti šiuos tikslus:

1. Paštomatų (siuntimo/atsiėmimo ir (ar) pasaugojimo) paslauga;

 • Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

Klientų (siuntėjo, gavėjo): Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, apmokėjimo duomenys, jei buvo vykdoma mokėjimo informacija paštomate. Taip pat siuntos atsiėmimo (t. y. paštomato) adresas ir (ar) kiti techniniai duomenys (kaip pvz., siuntos įdėjimo, atsiėmimo laikas ir data ir pan.).

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir (ar) saugo:

Paštomatų paslaugų naudojimosi duomenys aktyviai tvarkomi 1 metus, skaičiuojant nuo siuntos atsiėmimo dienos. Vėliau perkeliami į archyvus ir saugomi 5 metus.

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko remiantis šiomis duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

Reglamento 6 str., 1 d. b p., t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (t .y. siuntėjas arba gavėjas), arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

2. Paštomatų vaizdo stebėjimas (Bendrovės ir (ar) asmenų turto saugumo užtikrinimas).

 • Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką patekusių duomenų subjektų (klientų ir pan.) vaizdo duomenis (įskaitant asmenų atvaizdus, atliktus veiksmus ir t.t.), techniniai įrašų duomenys (kaip data, laikas ir pan.).

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir (ar) saugo:

Vaizdo įrašai saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius, nuo jų užfiksavimo dienos. Esant pagrindui (kaip pvz., užfiksuotas incidentas ir (ar) Bendrovei, tretiesiems asmenims padaryta žala) vaizdo įrašai gali būti saugomi ir ilgesnį laiką.

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko remiantis šiomis duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

Reglamento 6 str. 1 d. f p., t. y. Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti Bendrovės ir (ar) asmenų turto (pvz., paštomatų infrastruktūros, siuntinių ir pan.) saugumą, viešąją tvarką ir pan.

3. Tiesioginė rinkodara (įskaitant apklausų siuntimą);

 • Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovės klientų: el. pašto adresas, telefono numeris.

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir (ar) saugo:

Duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo dienos, bet neilgiau nei 1 metai, skaičiuojant nuo sutikimo davimo ir (ar) paskutinio prekių ir (ar) paslaugų užsakymo.

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko remiantis šiomis duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

Reglamento 6 str. 1 d. f p., t. y. siekiant Bendrovės teisėtų interesų (siūlyti ar teirautis nuomonės apie savo prekes ir (ar) paslaugas pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d.).

4. Telefoninių pokalbių įrašymas (konsultavimo bei aptarnavimo kokybės užtikrinimas);

 • Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

Konsultavimo telefonu paskambinusių asmenų (klientų ir pan.): Pokalbių įrašus (įskaitant turinį), skambinančiojo telefono numeris, techniniai įrašų duomenys (kaip data, laikas ir pan.).

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir (ar) saugo:

Garso įrašai saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius, skaičiuojant nuo jų pokalbio pasibaigimo dienos. Esant pagrindui (kaip pvz., užfiksuotas incidentas ir pan.) pokalbių įrašai gali būti saugomi ir ilgesnį laiką.

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko remiantis šiomis duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

Reglamento 6 str. 1 d. a p., t. y. skambinančiojo sutikimas dalyvauti pokalbyje, kuris yra įrašomas.

5. Bendrovės reprezentacija soc. tinkluose (pvz., Facebook, Instagram, LinkedIN, paskyrų administravimas), komunikacija viešoje erdvėje ir kituose el. kanaluose.

 • Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

Bendrovės administruojamose paskyrose pateikiamus socialinių tinklų naudotojų asmens duomenis: vardą, pavardę (pavadinimą); informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.); nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė); atsiųstas pranešimas; informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.); informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.); informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir (ar) saugo:

Duomenys saugomi minėtų socialinių tinklų platformose, ne ilgiau negu galioja duomenų subjekto sutikimas (t. y. iki pateiktų asmens duomenų ištrynimo / panaikinimo iš paskyros ir (ar) platformos); arba soc. tinklo valdytojo nustatytą saugojimo terminą.

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko remiantis šiomis duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

Reglamento 6 str., 1 d., a p., t. y. duomenų subjekto sutikimu, kai duomenų subjektas naudojantis socialiniais tinklais su Mumis komunikuoja ir (ar) lankosi Mūsų administruojamose paskyrose.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y. Facebook, Linkedin, Instagram platformose), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politika.

6. Personalo atranka (darbuotojų paieška ir įdarbinimas).

 • Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

Kandidato vardas, pavardė, išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis, kandidato finansiniai lūkesčiai, mėgstamiausi užsiėmimai ir visa kita informacija nurodyta CV, motyvaciniame laiške ir (ar) kita kandidato pateikta informacija.

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko ir (ar) saugo:

Asmens duomenys saugomi 1 metus nuo duomenų gavimo momento arba nuo kandidato dalyvavimo darbo pokalbyje.

 • Bendrovė šiuos duomenis tvarko remiantis šiomis duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

Reglamento 6 str. 1 d. a p., t. y. kandidato sutikimas (dalyvavimas atrankoje ir (ar) papildomas sutikimas duomenų naudojimui ateityje).

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

Siekiant aukščiau nurodytų tikslų, Bendrovė Jūsų asmens duomenis gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti interneto svetaines ir saugoti joje esančius duomenis. Taip pat paštomatų priežiūros ir aptarnavimo, klientų konsultavimo paslaugų tiekėjams arba kitų paslaugų tiekėjams (veikiantiems kaip Duomenų tvarkytojai).

Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų teikėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

Bendrovė netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį.

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu:  info@udrop.lt, raštu – adresu: Konstitucijos pr. 29-1, LT-08105 Vilnius.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

Turite papildomų klausimų?

Dėl visų Jums aktualių klausimų susijusių su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) šia Politika, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu: info@udrop.lt arba paštu: adresu: Konstitucijos pr. 29-1, LT-08105 Vilnius.